Regulamin

                                        Regulamin hurtowni internetowej Coralico Sp. z o.o.


1.    Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez Coralico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04 – 769), ul. Cylichowska 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000398629, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł w całości opłacony, NIP: 952-211-53-79 ( która zwana jest w dalszej części Spółką, Sprzedającym lub Usługodawcą) poprzez prowadzony przez Spółkę serwis internetowy zwany również hurtownią internetową lub Sklepem.

2.    Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.

3.    Informacje zawarte w serwisie, dotyczące oferty handlowej Sklepu należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks cywilny; podane przez Spółkę ceny jak również opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu ww. ustawy.

4.    Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego za pośrednictwem serwisu internetowego usługi skierowane są wyłącznie do osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, które są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej; osoby takie nazywane są w dalszej części Regulaminu Klientami lub Kupującymi.
 
5.    Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, przez które rozumie się złożenie pierwszego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy na wskazany adres email dokumentację potwierdzającą status aktywnego przedsiębiorcy. W przypadku osób prawnych lub innych jednostek podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest przesłanie kopii odpisu aktualnego z datą wydania nie starszą niż miesiąc, a w stosunku do pozostałych przedsiębiorców wymagane jest przesłanie wyciągu z centralnej ewidencji działalności gospodarczej ( również z datą nie późniejszą niż jeden miesiąc ). Niezależnie od powyższego każdy Klient załącza do ww. dokumentów kopie zaświadczeń: o nadaniu nr NIP oraz potwierdzające status podatnika w podatku VAT ( VAT – UE ).

6.    Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do okresowego żądania od Kupujących aktualnych dokumentów potwierdzających status Klienta jako przedsiębiorcy ( dotyczy to odpisu z KRS oraz wyciągów z centralnej ewidencji działalności gospodarczej ).

7.    Przesłanie dokumentacji, o której mowa w ust. 6 uważane będzie za jednoznaczne ze złożeniem wniosku o rejestrację jako Klient serwisu. Sprzedawca nadaje takim osobom unikalny login oraz hasło umożliwiające składanie zamówień ( dokonywanie zakupów ) w hurtowni internetowej.

8.    Każdy Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem serwisu internetowego ma obowiązek zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie danych adresowych; w braku zawiadomienia korespondencja skierowana pod ostatni znany Sprzedawcy adres uznana będzie za skutecznie doręczoną.   

9.    Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową. Transakcją sprzedaży hurtowej jest zakup w ramach pojedynczego zamówienia towarów za łączną kwotę nie mniejszą niż 150,00 zł (sto pięćdzisiąt złotych), która nie uwzględnia podatku VAT.

10.    Każde złożone zamówienie będzie potwierdzane przez Sprzedawcę w ten sposób, że wyśle on na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub adres siedziby fakturę pro forma. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia ( akceptacji ) tej faktury poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości email a następnie do zapłaty za zamówienie oraz przesłania Sprzedawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia wykonania zapłaty. Do czasu otrzymania zapłaty zamówione przez Klienta towary pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy. W przypadku stałych Klientów, przez których rozumie się przedsiębiorców składających i finalizujących co najmniej dwa zamówienia w miesiącu kalendarzowym nie będzie wymagane przesłanie potwierdzenia zapłaty; zamówienia złożone przez takich Kupujących będą realizowane na podstawie potwierdzenia / akceptacji faktury pro forma tj. bez konieczności przesyłania potwierdzenia zapłaty za zamówione towary. Status stałego Klienta nadaje Sprzedawca.

11.    Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia, jeśli w dniu, w którym otrzyma zamówienie stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.

  12.    Brak otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia ( akceptacji ) faktury pro forma w terminie najdalej dwóch dni roboczych od dnia jej przesłania, jak też brak zapłaty w wyznaczonym terminie ( w przypadkach zamówień uprzednio potwierdzonych ) oznacza, że zamówienie zostanie anulowane o czym Klient zostanie poinformowany na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. W przypadku transakcji, które z uwagi na status Klienta nie wymagają akceptacji – Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy jeśli zapłata nie wpłynie w ciągu dwóch dni roboczych po zakreślonym terminie. Także w tym przypadku informacja o odstąpieniu od umowy będzie przesyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

13.    Wszystkie ceny towarów określone w serwisie internetowym są cenami netto. Na stronach serwisu zawierających oferowane do sprzedaży towary będzie umieszczona informacja, że do wskazanych cen zostanie doliczony podatek VAT. Niezależnie od tego wysokość tego podatku zostanie wskazana w formularzu podsumowującym złożenie zamówienia w hurtowni internetowej.

14.    Towary wyszczególnione w zamówieniach zostaną wysłane na adres siedziby wskazany przez Kupującego lub na wyraźne życzenie Kupującego pod inny, wskazany przez niego adres.

15.    Zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania całkowitej zapłaty za zamówione towary ( a w przypadku Kupujących, którzy nie posiadają statutu stałego klienta dodatkowo po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty za zamówione towary zgodnie z warunkami określonymi w ust. 10 regulaminu ). Przez wysłanie zamówienia rozumie się wydanie towaru firmie kurierskiej lub operatorowi realizującemu usługi pocztowe ( zwani w dalszej części również dostawcami ).

16.    Kupujący ponosi koszty wysyłki przy zamówieniach o wartości poniżej 200,00 zł (dwieście złotych netto) . Koszty te są zależne od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz wielkości zamówienia; koszty te nie będą jednak wyższe niż wskazane na stronach internetowych dostawców, według ich stanu z dnia dokonania zamówienia. Koszty wysyłki zostaną doliczone do łącznej wartości zamówienia i płatne razem z ceną za zamówione towary.
 
17.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w realizacji dostaw, które powstały po stronie dostawcy. Wybierając sposób dostawy zakupionych towarów Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na warunki dostaw określone w regulaminach usług świadczonych przez poszczególnych dostawców. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie zakupionych towarów, jeżeli nastąpi to z winy osób trzecich.

18.    Za opóźnienie w wysłaniu zamówienia lub niezrealizowaniu dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji nastąpi z jego wyłącznej winy.

19.    W przypadku, gdy Kupujący odmawia odbioru dostarczonych towarów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezwłocznego odstąpienia od umowy oraz do dochodzenia kary umownej odpowiadającej trzykrotnej wartości należności za wybraną przez Klienta formę i rodzaj dostawy.

20.    W przypadku pojedynczych zamówień o łącznej wartości netto przekraczających 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) Sprzedawca może wymagać od Klienta wpłaty zaliczki. Niewpłacenie zaliczki w określonym terminie będzie uważane za równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od umowy. Do wpłaty zaliczki stosowane będą odpowiednio postanowienia zamówienia o zapłacie ceny za zamówiony towar. Przed wysłaniem zamówienia wymagane będzie dokonanie zapłaty pozostałej części ceny. 
 
21.    Sprzedawca oświadcza, iż z uwagi na niewielka wartość pojedynczych towarów zamawianych przez zakup hurtowy objęte nim towary nie są objęte gwarancją jakości w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

22.    Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi względem zakupionych towarów z poniższymi ograniczeniami:
1)    wybór poszczególnych uprawnień z zakresu rękojmi należy wyłącznie do Sprzedającego,
2)    z uwagi na niewielką wartość pojedynczych towarów zamawianych w formie zakupu hurtowego, rękojmią mogą być objęte towary wadliwe w rozumieniu przepisów o rękojmi przy sprzedaży, zawartych w przepisach ustawy Kodeks cywilny, jeśli równowartość uszkodzonych towarów przekracza 10 procent ogólnej wartości pojedynczego zamówienia bez uwzględnienia podatku VAT,
3)    w przypadku opisanym w pkt. 2) i w razie wystąpienia z żądaniem realizacji uprawnień w ramach rękojmi uprawnienia te mogą być realizowane tylko względem uszkodzonych egzemplarzy; skorzystanie z rękojmi nie uprawnia tym samym Klienta do domagania się wymiany wszystkich towarów z danego zamówienia,
4)    ograniczenie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi oznacza, że poza wskazanym powyżej zakresem uprawnień nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określonych w ustawie Kodeks cywilny

23.    Przyjmuje się, że osoba posługująca się w imieniu Kupującego przyznanym mu loginem oraz hasłem jest osobą uprawnioną do działania w imieniu Kupującego.

24.    Dokonanie rejestracji w serwisie, w szczególności potwierdzenie otrzymanych danych poprzez nadanie Klientowi loginu oraz hasła umożliwiających składanie zamówień hurtowych jest traktowanie za tożsame z zapoznaniem się przez Kupującego z warunkami sprzedaży określonymi w niniejszym regulaminie oraz ich akceptacją.

25.    Każdorazowo dostawie towarzyszyć będzie faktura VAT, chyba że Klient prześle Sprzedawcy zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, wskazując jednocześnie adres email, na który maja być takie dokumenty wysyłane.

26.    Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Sprzedającego w każdym czasie.

27.    Wszelkie spory powstałe w związku z zawieranymi w Sklepie umowami sprzedaży będą załatwiane polubownie. W przypadku niemożliwości polubownego zakończenia sporu, spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

28.    Wszystkie materiały graficzne zamieszczone na stronie są własnością Coralico Sp. z o.o. Nieupoważnione kopiowanie, publikacja lub dowolne inne wykorzystanie bez zgody będzie naruszeniem praw autorskich. Zdjęcia nabywanych towarów mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą Spółki.

29.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez spółkę Coralico sp. z o.o. w Warszawie danych osobowych wskazanych w zamówieniach, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ww. ustawą. Kupującym przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz uprawnienie do żądania zaprzestania ich przetwarzania.